Univ. Paramedina, Univ. Baiturrohmah, Univ. Abdurrab, UMM, UII, UMS, UAD, UMP, UM. Ponorogo, Politeknik Astra, AMIKOM, Univ. Serang Raya, STIKES Nasional, Poltekes, STIDA Sulawesi, STIDKI Ar-Rahmah Surabaya, STIBA Ar-Rayaah, STDI Imam Syafi’i Jember, STIS Al-Wafa, STIU Darul Hikmah Bekasi, STIU Wadi Mubarak, dll